نقشه
اخبار عملیات “شاخه زیتون” ۳ فروردین ۹۷ + آخرین نقشه میدانی عفرین ؛ “نبل و الزهرا” خط قرمز مقاومت است !
منطقه حرستا آزاد شد !
آخرین وضعیت میدانی در غوطه شرقی دمشق ؛ مسلحین از غوطه خارج خواهند شد
اخبار عملیات “شاخه زیتون” ۲۷ اسفند ۹۶ ؛ عفرین اشغال شد !
کفربطنا و سقبا در غوطه شرقی دمشق آزاد شد
اخبار عملیات “شاخه زیتون” ؛ نقشه آخرین وضعیت منطقه عفرین ؛ ۲۵ اسفند ۹۶
جسرین آزاد شد ! ؛ آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ حموریه آزاد شد !
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ غوطه شرقی به سه بخش تقسیم شد!
آخرین تحولات عملیات ” شاخه زیتون ” ۲۱ اسفند ۹۶ + آخرین نقشه از وضعیت میدانی در عفرین
غوطه شرقی دمشق به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد!
نقشه آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ مسرابا آزاد شد