نقشه
کفربطنا و سقبا در غوطه شرقی دمشق آزاد شد
اخبار عملیات “شاخه زیتون” ؛ نقشه آخرین وضعیت منطقه عفرین ؛ ۲۵ اسفند ۹۶
جسرین آزاد شد ! ؛ آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ حموریه آزاد شد !
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ غوطه شرقی به سه بخش تقسیم شد!
آخرین تحولات عملیات ” شاخه زیتون ” ۲۱ اسفند ۹۶ + آخرین نقشه از وضعیت میدانی در عفرین
غوطه شرقی دمشق به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد!
نقشه آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ مسرابا آزاد شد
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ حوش الاشعری آزاد شد.
آخرین تحولات عملیات “شاخه زیتون” ؛ ۱۷ اسفند ۹۶
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق؛ ارتش سوریه غوطه شرقی را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکند
آزادسازی یک روستای دیگر در غوطه شرقی دمشق