نقشه
سوریه – ادامه عملیات ارتش سوریه در جبهه ملیحه در غوطه شرقی دمشق 05 شهریور 1393
سوریه – حمص ۴شهریور ۱۳۹۳
سوریه – اثریا
نقشه ی مواضع طرفین در غوطه ی شرقی