نقشه
پیشروی ارتش سوریه در اطراف اراک و شمال ابوکله در ریف شرقی حمص
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ ۲۴خرداد۹۶
اراک در شمال شرق تدمر آزاد شد .
16 شهریور 1393 / غوطه ی دمشق
15 شهریور 1393 / آخرین موقعیت از وضعیت استان قنیطره
14 شهریور 1393 / حماه
14 شهریور 1393 / وضعیت قنیطره
13 شهریور 1393 / حماه
13 شهریور 1393 / وضعیت مناطق حلب و تاثیر نبرد حماه بر حلب
13 شهریور 1393 / التل – دمشق
13 شهریور 1393 / جوبر
11 شهریور 1393 / تخلیه ی فرودگاه دیرالزور