نقشه
6 شهریور 1393 / حماه – محرده – حلفایا
6 شهریور 1393 / سوریه – جوبر
سوریه – حماه – محرده 6 شهریور 1393
داعش در سوریه 5 شهریور 1393
سوریه – ادامه عملیات ارتش سوریه در جبهه ملیحه در غوطه شرقی دمشق 05 شهریور 1393
سوریه – حمص ۴شهریور ۱۳۹۳
سوریه – اثریا
نقشه ی مواضع طرفین در غوطه ی شرقی