کتائب حزب‌الله عراق رزمایش برگزار می‌کند

در این رزمایش چندین سناریو از جمله مقابله با هلی برن، درگیری‌های زمینی، درگیری در محیط جنگل و جنگ شهری طراحی شده است.