یمن را بهتر بشناسید؛ نگاهی به جایگاه استان صعده در یمن

شناخت و بررسی جایگاه استان صعده در تحولات یمن