بررسی تحولات اخیر و رویکرد کشورهای خارجی به لیبی

بررسی احتمال ورود مصر به جنگ لیبی، منافع غربیها و کشورهای غرب آسیا از جنگ لیبی