سبز : مسلحین

سیاه :مناطق سیاه منطقه هایی هستند که اخیرا شاهد درگیری های شدیدی بودند و درحال حاضر هم نبرد برای تصرفشون توسط ارتش ادامه داره …

ارتش سعی میکنه تا عین ترما رو بگیره و کم کم سناریوی ملیحه رو برای جوبر تکرار کنه ..

مواضع تقریبا ۹۰% درست و دقیقه