دانش نظامی: امرپ طوفان

خودرو زرهی ضدمین و ضدکمین (MRAP) طوفان مونتاژ سازمان صنایع دفاع، زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران می‌باشد و در نمایشگاه ایپاس (IPAS) سال 95 به نمایش عمومی گذاشته شد و نهایتا در ۲۹ آبان ماه سال ۹۷ بصورت رسمی رونمایی شد.