پاکستان
۰۳ مرداد ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۲ مرداد ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و انفجار تروریستی در شهر پاراچنار پاکستان

۲۸ خرداد ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۲۸ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و پاکستان

۲۰ خرداد ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۲۰ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان

۱۴ خرداد ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۱۳ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از کشمیر و درگیریهای ارتش هند و پاکستان

۰۹ خرداد ۱۳۹۹
تحولات کشمیر ۹ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از کشمیر و درگیریهای هند و پاکستان

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۳۰ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و پاکستان

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۲۲ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و پاکستان

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۱۵ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و پاکستان

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و کشمیر ۱۱ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و درگیریهای مرزی کشمیر

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۲ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و پاکستان

۲۶ فروردین ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۲۶ فروردین ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و مذاکرات آمریکا و طالبان

۲۱ فروردین ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۲۱ فروردین ۹۹

آخرین اخبار از تحولات افغانستان و پاکستان