شهدای فلسطین
شهدای فلسطین

شهید حسام ابوهربید

شهید کمال تیسیر قریقع

شهید سامع فهیم المملوک

شهید محمد یحیی ابوالعطاء

شهید باسم عیسی

شهید باسم عیسی