پنجشنبه 10 آذر 1401

ابوحسن الهاشمی خلیفه داعش کشته شد؛ او که بود و چه کرد؟

روز گذشته ابو عمر المهاجر، سخنگوی داعش در چهارمین پیام خود تحت عنوان “فیقتلون و یقتلون” کشته شدن ابوالحسن الهاشمی القرشی، رهبر داعش و جانشینی ابوالحسین الحسینی القرشی را اعلام کرد. این نخستین باری است که داعش پیش از ادعای آمریکا کشته شدن امیر و یا خلیفه خود را اعلام می کند و این نشان می دهد که احتمالا گروه یا نیرویی که سرکرده داعش را به هلاکت رسانده متوجه نبوده که چه کسی را به قتل می رساند، چرا که اگر می دانست حتما از اعلام این خبر به بهترین وجه بهره می برد!