شنبه 30 اردیبهشت 1402

ویدیو: طالبان و چالش حقابه ایران از رود هیرمند

حقابه ایران از رودخانه هیرمند موضوعی است که سالها مایه‌ی اختلاف با حکومت‌های مختلف در افغانستان بوده است. عدم پرداخت حقابه ایران در دوره طالبان نیز ادامه یافته که منجر به وقوع آسیب‌های زیست‌محیطی در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان شده است و ادامه‌ی این روند می‌تواند به بحران جدی‌تری در منطقه تبدیل شود.