یکشنبه 1 مرداد 1402

افغان-ترانس، تازه ترین پروژه اقتصادی علیه ایران

خط آهن افغان-ترانس پروژه جدیدی با پشتیبانی آمریکا، اروپا و روسیه در منطقه آسیای میانه است که پاکستان را از طریق افغانستان به ازبکستان متصل می‌کند. این مسیر ریلی بازار منطقه را به سیطره بیشتر کشورهای غربی و شرقی درخواهد آورد و تاثیری منفی بر نفوذ اقتصادی ایران در افغانستان خواهد گذاشت. افغان-ترانس را می‌توان پروژه‌ای متضاد مسیر خواف-هرات-مزارشریف دانست که تنها ضرر آن متوجه ایران خواهد شد.