چهارشنبه 16 تیر 1400

طالبان مدعی تصرف شهرستان دلارام در استان نیمروز شد

این شهرستان مابین شهرهای فراه و لشکرگاه قرار دارد و با تصرف آن بدست طالبان، مسیر ارتباطی بین این دو شهر قطع خواهد شد. همچنین شهرک فراه رود و پایگاه ارتش در این منطقه به تصرف طالبان درآمده است. طالبان در تاریخ ۱۳ تیر موفق به تصرف پایگاه شد و درگیری در این منطقه تا […]