سیاست دمشق در قبال نیروهای دموکراتیک سوریه و عشایر عرب