شنبه 23 بهمن 1400

عربستان، مهره اقتصادی آمریکا در عراق

تحولات سیاسی عراق، ایالات متحده را بر آن داشته تا از طریق کشورهایی نظیر عربستان به حوزه نفتی و گازی عراق ورود کرده و با نفوذ اقتصادی ایران در عراق مقابله کند.