قطر اولین سری از جنگنده های چندمنظوره رافال را از فرانسه تحویل گرفت