لحظه هدف قرار دادن بالگرد سوری توسط نیروهای ارتش ترکیه