شنبه 13 خرداد 1402

سالروز رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تسلیت باد

از غم دوست در این میکده فریاد کشم‏‏‏دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم‏ ‏‏داد و بیداد که در محفل مارندی نیست‏‏‏که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم‏ ‏‏شادیم داد غمم داد و جفا داد و وفا‏‏‏با صفا منت آن را که به من داد کشم‏ ‏‏عاشقم عاشق روی تو نه چیز دگری‏‏‏بار […]