اخبار
از قبه الصخره به سید حسن نصرالله: منتظرتان هستیم….

آمدیم و به راستگوییت ایمان داریم و به وعده ات؛ منتظرت هستیم جناب سید حسن نصرالله؛ منتظرت هستیم و دوستت داریم.

آمدیم و به راستگوییت ایمان داریم و به وعده ات؛ منتظرت هستیم جناب سید حسن نصرالله؛ منتظرت هستیم و دوستت داریم.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.