اخبار
عکس: بدمائکم سنطرد أمريكا من المنطقة

(با خون شما آمریکا از منطقه بیرون خواهد شد.)

تصویر: شهر صنعاء خیابان مارب، ارسالی از الطاف المناری

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.