اخبار
روز ملی خلیج فارس گرامی باد
اخبار, ایران, غرب آسیا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس
کوته شده دو دست طمعکار اهرمن
تا مرد جنگ باشد و یاران جان به کف
پیروز و جاودانه بماند سرای من

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.