آمریکا
خفه کردن صدای مردم در بروکلین نیویورک

یک نفر به بعلت سرکوب پلیس روی زمین افتاده و در حال خونریزی است و دیگری که یک معلم است نیز توسط پلیس بازداشت میشود…

تصور کنید چنین اتفاقی در ایران می افتاد:

– آمریکا و اروپا اقدام به اعمال تحریمهای جدید میکردند.
– عده ای معلوم حال گزینه درخواست “تغییر رژیم” را مطرح میکردند.
– سازمان های عبری-عربی-غربی بکار می افتادند تا پول و هزینه یک شورش را فراهم و سازماندهی کنند.
– مزدوران فارسی زبان رسانه های عبری-عربی-غربی دست به کار شده و با سیاه نمایی وضعیت ایران زمینه های لازم برای ایجاد یک فشار حداکثری را مهیا میکردند.

اما برای آمریکا همه ی اینها خفه خون گرفته اند!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.