سوریه
۱۵ شهریور ۱۳۹۳ / آخرین موقعیت از وضعیت استان قنیطره
15 شهریور 1393 / آخرین موقعیت از وضعیت استان قنیطره
سوریه, نقشه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.