آماری از عملیات‌های پهپادی، راکتی و بمب‌های کنار جاده‌ای علیه پایگاه‌ها، مواضع و منافع آمریکا در خاک عراق در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰

گروه‌های مقاومت عراقی از ابتدای فروردین ماه تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰ ه.ش، ۱۶۱ حمله علیه مواضع، کاروان‌های لجستیک و نظامی اشغالگران آمریکایی در عراق انجام داده‌اند که جزئیات آن به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حمله به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط قاصم الجبارین. تاریخ: ۱ فروردین.

۲- پنج حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، ذی قار، بابل و بغداد توسط گروه‌های اصحاب الکهف، سرایا اولیاء الدم، مقاومت بین‌المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ فروردین.

۳- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، ذی قار و بابل توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۹ فروردین.

۴- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های صلاح الدین، ذی قار و بابل توسط گروه مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۵- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ در استان‌های بغداد و بابل توسط مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۲ فروردین.

۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۵ فروردین.

۷- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، بغداد و بابل توسط گروه‌های اصحاب الکهف، قاصم الجبارین و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ فروردین.

۸- پنچ حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل، الانبار و صلاح الدین توسط گروه‌های قاصم الجبارین، مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۹ فروردین.

۱۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۲ فروردین.

۱۱- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان المثنی توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ فروردین.

۱۲- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، ذی قار، اربیل و بابل توسط گروه‌های اصحاب الکهف، کتیبه السابقون و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۵ فروردین.

۱۳- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد و الانبار توسط اصحاب الکهف و حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد با استفاده از سه فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۱۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۸ فروردین.

۱۵- دو حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲ اردیبهشت.

۱۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ اردیبهشت.

۱۷- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه، ذی قار، بصره و الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۷ اردیبهشت.

۱۸- حمله پهپادی به مقر پیمانکاران آمریکایی سالی پورتر در پایگاه هوایی البلد واقع در استان صلاح الدین توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۱۹- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد و الانبار توسط کتیبه السابقون و عوامل ناشناس. تاریخ: ۹ اردیبهشت.

۲۰- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های المثنی و بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۲ اردیبهشت.

۲۱- حمله راکتی به مقر پیمانکاران آمریکایی سالی پورتر در پایگاه هوایی بلد در استان صلاح الدین با فروند ۹ راکت کاتیوشا توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۲۲- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در گذرگاه جریشان واقع در استان بصره توسط کتیبه السابقون و حمله به پایگاه عین الاسد با استفاده از سه راکت توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۴ اردیبهشت.

۲۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ اردیبهشت.

۲۴- حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۲۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۲۶- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل و دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۱ اردیبهشت.

۲۷- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۳ اردیبهشت.

۲۸- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ اردیبهشت.

۲۹- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های ذی قار و دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۸ اردیبهشت.

۳۰- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بصره، بابل، ذی قار و دیوانیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲ خرداد.

۳۱- حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاده از پنج فروند راکت فلق ۱. تاریخ: ۳ خرداد.

۳۲- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان دیوانیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۴ خرداد.

۳۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان المثنی توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۶ خرداد.

۳۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ خرداد.

۳۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۴ خرداد.

۳۶- حمله راکتی به پایگاه ویکتوری واقع در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۵ خرداد.

۳۷- حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاد از دو فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ خرداد.

۳۸- حمله راکتی به پایگاه هوایی بلد واقع در استان صلاح الدین با استفاد از پنج فروند راکت توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۹ خرداد.

۳۹- حمله پهپادی به پایگاه ویکتوری واقع در استان بغداد با استفاد از یک فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۴۰- پنج حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های صلاح الدین، المثنی، دیوانیه ذی قار و بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۳ خرداد.

۴۱- حمله پهپادی به پایگاه ویکتوری با استفاده از یک فروند پهپادی انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ خرداد.

۴۲- حمله به دو کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان بغداد توسط گروه مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۵ خرداد.

۴۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی توسط گروه مقاومت بین المللی در استان الانبار. تاریخ: ۲۶ خرداد.

۴۴- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان دیوانیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۷ خرداد.

۴۵- حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۳۰ خرداد.

۴۶- حمله پهپادی به اهدافی در شمال اربیل توسط عوامل ناشناس، چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های صلاح الدین، دیوانیه، بابل و بغداد توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ تیر.

۴۷- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های بابل و صلاح الدین توسط گروه اصحاب الکهف و ثوره العشرین الثانیه. تاریخ: ۱۱ تیر.

۴۸- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در حومه پایگاه التاجی واقع در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ تیر.

۴۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بغداد و حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاده از ۸ فروند راکت ۱۰۷ میلیمتری. تاریخ: ۱۴ تیر.

۵۰- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، الانبار و دیوانیه توسط گروه قاصم الجبارین و عوامل ناشناس، حمله پهپادی به پایگاه توحید در سفارت آمریکا واقع در منطقه سبز بغداد. تاریخ: ۱۵ تیر.

۵۱- حملات ترکیبی راکتی و پهپادی به پایگاه آمریکایی‌ها در فرودگاه اربیل با استفاده از ۲۰ فروند راکت و سه فروند پهپادی انتحاری، حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در استان الانبار توسط گروه ثار المهندس. تاریخ: ۱۶ تیر.

۵۲- حمله راکتی به سفارت آمریکایی در بغداد، حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۷ تیر.

۵۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۹ تیر.

۵۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط گروه اولیاء الدم. تاریخ: ۲۰ تیر.

۵۵- حمله به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه و بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۱ تیر.

۵۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ تیر.

۵۷- حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه الحریر واقع در شمال‌شرق اربیل توسط گروه لواء الثائرین. تاریخ: ۲ مرداد.

۵۸- حمله به چهار کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان‌های بابل، ذی قار و دیوانیه توسط گروه‌های قاصم الجبارین و اصحاب الکهف. تاریخ: ۷ مرداد.

۵۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۸ مرداد.

۶۰- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های دیوانیه و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۰ مرداد.

۶۱- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان ذی قار توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۳ مرداد.

۶۲- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های دیوانیه و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۴ مرداد.

۶۳- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، بغداد و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۷ مرداد.

۶۴- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف تاریخ: ۱۹ مرداد.

۶۵- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف تاریخ: ۲۱ مرداد.

۶۶- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در منطقه المشاهده و یوسفیه بغداد توسط گروه سرایا ثوره العشرین الثانیه. تاریخ: ۲۲ مرداد.

۶۷- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار و بغداد توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۵ مرداد.

۶۸- هفت حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، صلاح الدین، دیوانیه، بابل، المثنی، بغداد و الانبار توسط گروه‌های قاصم الجبارین و اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۶ مرداد.

۶۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان دیوانیه توسط اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۷ مرداد.

۷۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان صلاح الدین توسط اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۸ مرداد.

۷۱- هشت حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، المثنی، دیوانیه، بابل و بغداد توسط گروه قاصم الجبارین و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲ شهریور.

۷۲- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان دیوانیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۳ شهریور.

۷۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۶ شهریور.

۷۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان دیوانیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۹ شهریور.

۷۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۰ شهریور.

۷۶- حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های دیوانیه و بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۳ شهریور.

۷۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۵ شهریور.

۷۷- حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل با سه فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ شهریور.

۷۸- حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد، دیوانیه و المثنی توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۱ شهریور.

۷۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۳۱ شهریور.

برای نمایش در اندازه اصلی کلیک کنید

 • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

 1. محمد کمالی دوشنبه, ۱ آذر, ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۶

  سپاس فراوان بابت اینفوگراف زیبا و دقیقتون

  لطفا هر ماه کاملش بفرمایید. به طور مثال اگر برای تا پایان آبان ماه تهیه بشه روند جالبی از انفعال نیروهای آمریکایی به نمایش میذاره

  پاسخ
 • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.