آماری از عملیات‌های پهپادی، راکتی و بمب‌های کنار جاده‌ای علیه پایگاه‌ها، مواضع و منافع آمریکا در خاک عراق در سال ۱۴۰۰

گروه‌های مقاومت عراق در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، ۲۶۴ حمله علیه مواضع و کاروان‌های لجستیک اشغالگران آمریکایی در عراق انجام داده‌اند که جزئیات آن به شرح ذیل می‌باشد:

آمار حملات در استان‌های مختلف:
استان بابل: ۵۸
استان قادسیه: ۵۰
استان بغداد: ۴۳
استان ذی قار: ۳۱
استان الانبار: ۲۸
استان صلاح الدین: ۱۷
استان المثنی: ۲۰
استان بصره: ۱۲
استان اربیل: ۵

جزئیات حملات در مناطق مختلف عراق:

۱- حمله به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط قاصم الجبارین. تاریخ: ۱ فروردین.

۲- پنج حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های قادسیه، ذی قار، بابل و بغداد توسط گروه‌های اصحاب الکهف، سرایا اولیاء الدم، مقاومت بین‌المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ فروردین.

۳- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های قادسیه، ذی قار و بابل توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۹ فروردین.

۴- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های صلاح الدین، ذی قار و بابل توسط گروه مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۵- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ در استان‌های بغداد و بابل توسط مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۲ فروردین.

۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۵ فروردین.

۷- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های قادسیه، بغداد و بابل توسط گروه‌های اصحاب الکهف، قاصم الجبارین و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ فروردین.

۸- پنچ حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل، الانبار و صلاح الدین توسط گروه‌های قاصم الجبارین، مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۹ فروردین.

۱۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۲ فروردین.

۱۱- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان المثنی توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ فروردین.

۱۲- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های قادسیه، ذی قار، اربیل و بابل توسط گروه‌های اصحاب الکهف، کتیبه السابقون و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۵ فروردین.

۱۳- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد و الانبار توسط اصحاب الکهف و حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد با استفاده از سه فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۱۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۸ فروردین.

۱۵- دو حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲ اردیبهشت.

۱۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ اردیبهشت.

۱۷- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های قادسیه، ذی قار، بصره و الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۷ اردیبهشت.

۱۸- حمله پهپادی به مقر پیمانکاران آمریکایی سالی پورتر در پایگاه هوایی البلد واقع در استان صلاح الدین توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۱۹- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد و الانبار توسط کتیبه السابقون و عوامل ناشناس. تاریخ: ۹ اردیبهشت.

۲۰- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های المثنی و بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۲ اردیبهشت.

۲۱- حمله راکتی به مقر پیمانکاران آمریکایی سالی پورتر در پایگاه هوایی بلد در استان صلاح الدین با فروند ۹ راکت کاتیوشا توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۲۲- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در گذرگاه جریشان واقع در استان بصره توسط کتیبه السابقون و حمله به پایگاه عین الاسد با استفاده از سه راکت توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۴ اردیبهشت.

۲۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ اردیبهشت.

۲۴- حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۲۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۲۶- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل و قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۱ اردیبهشت.

۲۷- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۳ اردیبهشت.

۲۸- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ اردیبهشت.

۲۹- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های ذی قار و قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۸ اردیبهشت.

۳۰- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بصره، بابل، ذی قار و قادسیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲ خرداد.

۳۱- حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاده از پنج فروند راکت فلق ۱. تاریخ: ۳ خرداد.

۳۲- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان قادسیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۴ خرداد.

۳۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان المثنی توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۶ خرداد.

۳۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ خرداد.

۳۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۴ خرداد.

۳۶- حمله راکتی به پایگاه ویکتوری واقع در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۵ خرداد.

۳۷- حمله پهپادی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاد از دو فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۶ خرداد.

۳۸- حمله راکتی به پایگاه هوایی بلد واقع در استان صلاح الدین با استفاد از پنج فروند راکت توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۹ خرداد.

۳۹- حمله پهپادی به پایگاه ویکتوری واقع در استان بغداد با استفاد از یک فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۴۰- پنج حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های صلاح الدین، المثنی، قادسیه ذی قار و بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۳ خرداد.

۴۱- حمله پهپادی به پایگاه ویکتوری با استفاده از یک فروند پهپادی انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ خرداد.

۴۲- حمله به دو کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان بغداد توسط گروه مقاومت بین المللی و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۵ خرداد.

۴۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی توسط گروه مقاومت بین المللی در استان الانبار. تاریخ: ۲۶ خرداد.

۴۴- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان قادسیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۷ خرداد.

۴۵- حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۳۰ خرداد.

۴۶- حمله پهپادی به اهدافی در شمال اربیل توسط عوامل ناشناس، چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های صلاح الدین، قادسیه، بابل و بغداد توسط گروه اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۵ تیر.

۴۷- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های بابل و صلاح الدین توسط گروه اصحاب الکهف و ثوره العشرین الثانیه. تاریخ: ۱۱ تیر.

۴۸- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در حومه پایگاه التاجی واقع در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۳ تیر.

۴۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بغداد و حمله راکتی به پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار با استفاده از ۸ فروند راکت ۱۰۷ میلیمتری. تاریخ: ۱۴ تیر.

۵۰- چهار حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، الانبار و قادسیه توسط گروه قاصم الجبارین و عوامل ناشناس، حمله پهپادی به پایگاه توحید در سفارت آمریکا واقع در منطقه سبز بغداد. تاریخ: ۱۵ تیر.

۵۱- حملات ترکیبی راکتی و پهپادی به پایگاه آمریکایی‌ها در فرودگاه اربیل با استفاده از ۲۰ فروند راکت و سه فروند پهپادی انتحاری، حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در استان الانبار توسط گروه ثار المهندس. تاریخ: ۱۶ تیر.

۵۲- حمله راکتی به سفارت آمریکایی در بغداد، حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۷ تیر.

۵۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان الانبار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۹ تیر.

۵۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط گروه اولیاء الدم. تاریخ: ۲۰ تیر.

۵۵- حمله به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های قادسیه و بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۱ تیر.

۵۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۴ تیر.

۵۷- حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه الحریر واقع در شمال‌شرق اربیل توسط گروه لواء الثائرین. تاریخ: ۲ مرداد.

۵۸- حمله به چهار کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان‌های بابل، ذی قار و قادسیه توسط گروه‌های قاصم الجبارین و اصحاب الکهف. تاریخ: ۷ مرداد.

۵۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در استان بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۸ مرداد.

۶۰- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های قادسیه و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۰ مرداد.

۶۱- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان ذی قار توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۳ مرداد.

۶۲- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های قادسیه و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۴ مرداد.

۶۳- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، بغداد و بابل توسط گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۱۷ مرداد.

۶۴- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف تاریخ: ۱۹ مرداد.

۶۵- حمله به کاروان لجستیک اشغالگران آمریکایی در استان قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف تاریخ: ۲۱ مرداد.

۶۶- دو حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در منطقه المشاهده و یوسفیه بغداد توسط گروه سرایا ثوره العشرین الثانیه. تاریخ: ۲۲ مرداد.

۶۷- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار و بغداد توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۵ مرداد.

۶۸- هفت حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، صلاح الدین، قادسیه، بابل، المثنی، بغداد و الانبار توسط گروه‌های قاصم الجبارین و اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۶ مرداد.

۶۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه توسط اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۷ مرداد.

۷۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان صلاح الدین توسط اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۸ مرداد.

۷۱- هشت حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی‌ها در استان‌های ذی قار، المثنی، قادسیه، بابل و بغداد توسط گروه قاصم الجبارین و عوامل ناشناس. تاریخ: ۲ شهریور.

۷۲- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۳ شهریور.

۷۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۶ شهریور.

۷۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۹ شهریور.

۷۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۰ شهریور.

۷۶- حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های قادسیه و بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۳ شهریور.

۷۷- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۵ شهریور.

۷۸- حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل با سه فروند پهپاد انتحاری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۰ شهریور.

۷۹- حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد، قادسیه و المثنی توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۱ شهریور.

۸۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۳۱ شهریور.

۸۱- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در شهر ناصریه استان ذی قار توسط گروه سرایا اولیا الدم. تاریخ: ۳ مهر.

۸۲- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در گذرگاه جریشان واقع در استان بصره توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۱ مهر.

۸۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در شهر ناصریه استان ذی قار توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۷ مهر.

۸۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۹ مهر.

۸۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در شهر حله واقع در استان بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۳۰ مهر.

۸۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در منطقه المشاهده واقع در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۶ آبان.

۸۷- حمله به دو کاروان لجستیک آمریکایی در شهر حله واقع در استان بابل و استان قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۶ آبان.

۸۸- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در شهر ناصریه استان ذی قار توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۸ آبان.

۸۹- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل و قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۳۰ آبان.

۹۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در بغداد توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱ آذر.

۹۱- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در منطقه اللحیس واقع در استان بصره توسط گروه سرایا اولیا الدم. تاریخ: ۴ آذر.

۹۲- حمله به دو کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های ذی قار و بابل توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۶ آذر.

۹۳- حمله به دو کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل و قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف و یک کاروان دیگر در شهر سماوه استان المثنی توسط گروه لواء ثأر المهندس. در تاریخ: ۷ آذر.

۹۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۹ آذر.

۹۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۱۴ آذر.

۹۶- حمله به دو کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل و قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۸ آذر.

۹۷- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه توسط عوامل گروه قاصم الجبارین. تاریخ: ۲۱ آذر.

۹۸- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۳ آذر.

۹۹- حمله به دو کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل و قادسیه توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۲۵ آذر.

۱۰۰- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان الانبار توسط گروه کتیبه السابقون. تاریخ: ۲۸ آذر.

۱۰۱- سه حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان بصره، قادسیه و بابل توسط گروه لواء فاتح خیبر، عوامل ناشناس و گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۳۰ آذر.

۱۰۲- حمله به چهار کاروان لجستیک در استان‌های المثنی، بغداد و بابل توسط گروه‌ اصحاب الکهف و عوامل ناشناس. تاریخ: ۱ دی.

۱۰۳- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲ دی.

۱۰۴- حمله به شش کاروان لجستیک در استان‌های بابل، قادسیه، الانبار و بغداد توسط گروه‌های اصحاب الکهف، کتیبه السابقون، کتائب ابوالفضل العباس و قاصم الجبارین. تاریخ: ۵ دی.

۱۰۵- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۶ دی.

۱۰۶- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان الانبار توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۸ دی.

۱۰۷- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان ذی قار توسط گروه اصحاب الکهف. تاریخ: ۱۰ دی.

۱۰۸- حمله پهپادی به پایگاه ویکتوری در نزدیکی فرودگاه بغداد توسط دو فروند پهپاد انتحاری. تاریخ: ۱۳ دی.

۱۰۹- دو کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های المثنی و بغداد توسط گروه مقاومت اولو العزم و یک کاروان دیگر در استان بابل توسط عوامل ناشناس هدف حمله قرار گرفتند. همچنین پایگاه عین الاسد نیز با استفاده دو فروند پهپاد هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفت. تاریخ: ۱۴ دی.

۱۱۰- حمله به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های بابل، المثنی و الانبار توسط عوامل ناشناس. پایگاه ویکتوری در بغداد نیز توسط عوامل ناشناس هدف حمله چهار فروند راکت قرار گرفت. تاریخ: ۱۵ دی.

۱۱۱- حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در استان‌های الانبار، بصره، بابل و قادسیه. گروه مقاومت اصحاب الکهف مسئولیت عملیات در استان بابل و قادسیه را برعهده گرفت. تاریخ: ۱۶ دی.

۱۱۲- شش کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های بغداد، ذی قار، بابل و قادسیه هدف حمله قرار گرفتند. مسئولیت دو عملیات در استان بغداد را گروه مقاومت لواء ثأر المهندس و عملیات در استان قادسیه را اصحاب الکهف برعهده گرفت. تاریخ: ۱۹ دی.

۱۱۳- حمله به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های المثنی، بغداد و قادسیه. گروه مقاومت اولو العزم مسئولیت عملیات در بغداد را برعهده گرفت. تاریخ: ۲۱ دی.

۱۱۴- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بابل توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۲۲ دی.

۱۱۵- حمله به یک کاروان لجستیک آمریکایی در استان بغداد توسط عوامل ناشناس. پایگاه توحید در سفارت آمریکا واقع در منطقه سبز بغداد توسط عوامل ناشناس هدف حمله سه فروند راکت ۱۰۷ میلی متری قرار گرفت. تاریخ: ۲۳ دی.

۱۱۶- حمله به پایگاه هوایی البلد در استان صلاح الدین توسط عوامل ناشناس با استفاده از سه فروند پهپاد. تاریخ: ۲۵ دی.

۱۱۷- حمله به کاروان لجستیک آمریکایی در استان بصره توسط گروه مقاومت سرایا اولیاء الدم. تاریخ: ۲۶ دی.

۱۱۸- حمل به سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های قاسیه، بابل و المثنی. گروه مقاومت اصحاب الکهف مسئولیت عملیات در قادسیه و بابل را برعهده گرفت. تاریخ: ۳ بهمن.

۱۱۹- حمله راکتی به پایگاه ویکتوری در بغداد با استفاده از شش فروند راکت ۱۰۷ میلیمتری توسط عوامل ناشناس. تاریخ: ۸ بهمن.

۱۲۰- دو کاروان لجستیک آمریکایی در استان ذی قار و المثنی هدف حمله قرار گرفتند. گروه مقاومت اصحاب الکهف مسئولیت عملیات در ذی قار را برعهده گرفت. تاریخ: ۱۰ بهمن.

۱۲۱- دو کاروان لجستیک آمریکایی در استان ذی قار توسط عوامل ناشناس هدف حمله قرار گرفتند. تاریخ: ۱۲ بهمن.

۱۲۲- سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان قادسیه و المثنی هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفتند. تاریخ: ۱۷ بهمن.

۱۲۳- سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان صلاح الدین و المثنی هدف حمله قرار گرفتند. گروه مقاومت لواء ثار المهندس مسئولیت عملیات در صلاح الدین را برعهده گرفت. تاریخ: ۲۱ بهمن.

۱۲۴- یک کاروان لجستیک آمریکایی در استان صلاح الدین هدف حمله گروه مقاومت لواء ثار المهندس قرار گرفت. تاریخ: ۲۴ بهمن.

۱۲۵- سه کاروان لجستیک آمریکایی در استان‌های ذی قار، الانبار و بابل هدف حمله قرار گرفت. گروه مقاومت اصحاب الکهف مسئولیت عملیات در استان بابل را برعهده گرفت. تاریخ: ۳ اسفند.

۱۲۶- دو کاروان لجستیک در استان المثنی و الانبار هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفتند. پایگاه ویکتوری در بغداد نیز هدف حمله راکتی قرار گرفت. تاریخ: ۱۰ اسفند.

۱۲۷- یک کاروان لجستیک در استان صلاح الدین هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفت. تاریخ: ۱۳ اسفند.

۱۲۸- یک کاروان لجستیک در استان ذی قار هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفت. تاریخ: ۱۷ اسفند.

۱۲۹- سه کاروان لجستیک در استان ذی قار و قادسیه هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفتند. تاریخ: ۲۲ اسفند.

۱۳۰- دو کاروان لجستیک در استان‌های بصره و المثنی هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفتند. تاریخ: ۲۴ اسفند.

۱۳۱- یک کاروان لجستیک در استان صلاح الدین هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفت. همچنین پایگاه هوایی البلد نیز با هشت فروند راکت کاتیوشا هدف حمله قرار گرفت. تاریخ: ۲۶ اسفند.

بیشتر بخوانید:
اینفوگرافیک: گروه‌های مقاومت عراقی
اینفوگرافیک: عملیات‌ نیروهای مقاومت عراق علیه نیروهای آمریـکایی در شـش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰
اینفوگرافیک: عملیات‌ گروه‌های مقاومت عراق علیه نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱ میلادی

برای نمایش در اندازه اصلی کلیک کنید
  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.