دولت گروه مسلمان بیرلیکی را به حرکات مسلحانه متهم کرده و تعدادی از رهبران این گروه را دستگیر کردند.

( دولت باکو این افراد را همیشه به طرفداری از ایران متهم می کند و آنها را اغلب به حبس های بلند مدت به جرم مواد مخدر یا مالیات متهم می کند).

(متن فارسی از صفحه علی فلاحی)