نقشه
16 شهریور 1393 / غوطه ی دمشق
15 شهریور 1393 / آخرین موقعیت از وضعیت استان قنیطره
14 شهریور 1393 / حماه
14 شهریور 1393 / وضعیت قنیطره
13 شهریور 1393 / حماه
13 شهریور 1393 / وضعیت مناطق حلب و تاثیر نبرد حماه بر حلب
13 شهریور 1393 / التل – دمشق
13 شهریور 1393 / جوبر
11 شهریور 1393 / تخلیه ی فرودگاه دیرالزور
11 شهریور 1393 / سوریه
10 شهریور 1393 / آمرلی پس از 80 روز محاصره آزاد شد
10 شهریور 1393 / لیبی – طرابلس